Bm Group

Contact: +355 68 805 07 78
E-mail: marketing@bm-shpk.com

Karriera

Karriera Profesionale në BM Group

BM GROUP është një nga punëdhënësit më të drejtë dhe të përgjegjshëm në vend. Ne respektojmë me rigorozitet Kodi i Punës dhe të gjitha ligjet dhe dispozitat e miratuara në Republikën e Shqipërisë, duke siguruar të drejtat dhe liritë e plota të punonjësve tanë.

Benefitët ndryshojnë vartësisht nga kategoria, nivelu, dhe vendndodhja e pozitës së punës. Kushtet specifike mund të ndryshojnë në varësi të llojit dhe kohëzgjatjes së kontratës, si dhe statusit familjar. Marrëdhëniet kontraktuale specifike përcaktohen individualisht dhe në përputhje me kuadrin ligjor ekzistues dhe rrethanat unike të çdo rasti, duke ofruar standardet më të larta të efikasitetit, kompetencës dhe integritetit.

Një nga faktorët kyç të suksesit të BM Group deri më tani qëndron te punonjësit tanë, të cilët kanë stimuj të sigurt, shoqërorë dhe financiarë për të shtyrë performancën e tyre dhe punësimin e qëndrueshëm.

Ne angazhohemi të trajtojmë punonjësit tanë me drejtësi dhe dinjitet si anëtarë të përgjegjshëm të familjes sonë. Ne do të kujdesemi për zhvillimin dhe rritjen e tyre personale, si dhe për të njohur arritjet kur është e mundur.

Çfarë ofrojmë?

Diversitet i profesioneve të ndryshme brenda BM Group Mundësi arsimimi, zhvillimi i vazhdueshëm dhe trajnime Incentiva financiare dhe bonusë sipas performancës së tyre Ambient miqësor dhe dinamik Përvojë ndërkombëtare

Procesi i Rekrutimit dhe Përzgjedhjes

Rekrutimi dhe përzgjedhja bazohen në një proces transparent dhe të paanshëm, nën një konkurrencë të hapur, pavarësisht nga gjinia, raca, ngjyra, feja ose besimet, orientimi seksual, etnia, origjina shoqërore, apo nacionaliteti. Rekrutimi udhëhiqet vazhdimisht nga parimi i barazisë gjinore për një ekuilibër të drejtë midis burrave dhe grave në të gjitha nivelet e kompanisë.

Hapat e Procesit të Rekrutimit dhe Përzgjedhjes:

 • Postimi i pozitave vakante brenda dhe jashtë kompanisë
 • Pranimi i aplikimeve
 • Vlerësimi i të gjitha kritereve dhe përgatitja e listës së kandidatëve të përzgjedhur
 • Kontaktimi i kandidatëve të përzgjedhur për intervistë/test
 • Në rast se shumë kandidatë plotësojnë kërkesat e pozitës, mund të zhvillohet një intervistë paraprake ose test paraprak Intervista dhe testimi skriftor për kandidatët e përzgjedhur; zakonisht, 3-5 kandidatë janë të ftuar
 • Metoda të tjera të testimi mund të përdoren sipas nevojës
 • Verifikimi i referencave të punës dhe kredencialeve të arsimit.

Përzgjedhja

 • Oferta e punës
 • Verifikimi i referencave të punës dhe kredencialeve të arsimit
 • Nënshkrimi i kontratës Informimi i palëve në lidhje me rezultatin e procesit.
 • Ju lutem, vini re se nëse kandidati i zgjedhur ofron informacion të rremë/ misleading, BM Group rezervon të drejtën për të tërhequr ofertën e punës.

Aplikoni tani: burimenjerezore@bm-shpk.com

Le të ndërtojmë një ekip të fortë së bashku.